21° / 2° Intervals de núvols

Pla per al finançament d’inversions en matèria de salut de la Diputació de Lleida, anualitats 2020,2021,2022 dels Ajuntaments i Entitats Municipals Descentralitzades del territori de Lleida

La Junta de Govern número 32/2021, en sessió de caràcter ordinari de 4 d’octubre de 2021, donant compliment al que s’estableix al punt Setè. 5 del Pla per al finançament d’inversions en matèria de salut de la Diputació de Lleida, anualitats 2020, 2021 i 2022, per als ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades del territori, aprovat pel Ple de la Diputació núm. 7/2020 de 17 de setembre de 2020 i posteriorment modificats el terminis de resolució i notificació de l’esmentat Pla pel Ple de la Diputació núm. 7/2021 de 15 de juliol de 2021 i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Lleida número 148 de data 3 d’agost de 2021, HA ACORDAT atorgar a l'Ajuntament de Cabó els següents ajuts: 

PROJECTE: Dotació de telecontrol i connexió elèctrica als dipòsits de Cabó

Pressupost actuació: 25.300,04 euros

Anualitat: 2022

Import subvenció: 20.909,12 euros

PROJECTE: Portada en alta d’aigua potable a Cabó per desabastament per manca de recurs 

Pressupost actuació: 105.429,91 euros

Anualitat: 2020

Import subvenció: 14.210,88 euros