31° / 15° Intervals de núvols

PLA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL per al finançament d’inversions dels ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades del territori de Lleida 2020-2021

La Junta de Govern número 32/2021, en sessió de caràcter ordinari de 4 d’octubre de 2021, donant compliment al que s’estableix al punt setè. 5 del Pla de cooperació municipal per al finançament d’inversions dels Ajuntaments i les Entitats Municipals Descentralitzades del territori de Lleida 2020-2021 aprovat pel Ple de la Diputació núm. 9/2020 de 19 de novembre de 2020 i posteriorment modificats el terminis de resolució i notificació de l’esmentat Pla pel Ple de la Diputació núm. 7/2021 de 15 de juliol de 2021, acord que esdevingué definitiu per resolució de la Presidència de la Diputació núm. 2021/2638 de 8 de setembre de 2021 i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Lleida número 178 de 14 de setembre de 2021.

PROJECTE: Construcció de mur de contenció i barana de protecció del magatzem municipal.

Pressupost actuació: 12.082,35 euros

Anualitat: 2021

Import subvenció: 12.082,35 euros

PROJECTE: Millora de camí Carreró i la Socarrada i Camí Escales.

Pressupost actuació: 32.660,20 euros

Anualitat: 2021

Import subvenció: 32.660,20 euros

PROJECTE: Pavimentació carrers de Cabó i sobreamples de carretera.

Pressupost actuació: 45.198,46 euros

Anualitat: 2021

Import subvenció: 45.198,46 euros

Amb la col·laboració de: