31° / 15° Intervals de núvols

Manteniment i conservació de la llera del riu de Cabó

Subvenció de l'ACA per a l'execució d'actuacions de prevenció i reparació de danys en el domini públic hidràulic en trams urbans de lleres públiques.

L’Agència Catalana de l’Aigua, mitjançant RESOLUCIÓ D’ATORGAMENT de les sol·licituds de subvenció d’acord amb la Resolució ACC/3923/2021, de 30 de desembre, de convocatòria per a la concessió de subvencions adreçades als ens locals per a l'execució d'actuacions de prevenció i reparació de danys en el domini públic hidràulic en trams urbans de lleres públiques de la part catalana de les conques compartides (ref. BDNS 604732), de data 31/05/2023, va atorgar a aquest Ajuntament la subvenció que a continuació es detalla:

 

 Expedient

 Ens sol·licitant

 

Llera

Pressupost actuació

 Puntuació

Import Subvencionable

% sobre import subvencionable

Import elegible

PRDC02/22/000016

Cabó

Riu de Cabó

31.926,03 €

50

31.926,03 €

100%

31.926,03 €

 

Aquest ajut s’ha destinat a l’execució de l’obra: Manteniment i conservació de la llera del riu de Cabó, que ha tingut com a objectiu assegurar l’evacuació suficient de cabdal per la llera al pas del pont d’accés al poble, eliminant la vegetació arbòria vella (s’han retirar troncs morts i s’ha disminuït el volum del matoll i plantes enfiladisses), de gran port i amb arrel superficial que, en cas de crescuda del cabdal d’aigua, podia ser tombada i arribar a disminuir la capacitat d’evacuació de la llera en aquest punt.

Aquesta actuació va ser adjudicada al contractista MOVIMENT DE TERRES OLIUS, SL, per un import de 32.110,68 € més 6.743,24 € d’IVA.

logos-header - ACA.png