20° / 6° Intervals de núvols amb pluja

SUSPENSIÓ POTESTATIVA DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES PER A USOS TURÍSTICS

Suspensió potestativa de llicències urbanístiques, d’activitats i altres títols administratius habilitants d’establiments destinats a usos turístics i recreatius, amb la finalitat d’estudiar la modificació puntual de les normes de planejament que determini les condicions urbanístiques d’emplaçament i d’ús d’aquestes tipologies al municipi de Cabó

Cabó
Cabó

DILLUNS 14 JUNY 2021

El Ple Municipal, en sessió celebrada en data 25 de maig de 2021, va acordar  la suspensió, pel termini d’un any, de l’atorgament de llicències urbanístiques i d’activitat, incloses les comunicacions prèvies, d’ús, canvi d’ús, o de reforma i canvi d’ús, per a la transformació d’immobles, locals i habitatges en establiments destinats als usos que es detallen a continuació, a l’empara dels articles 73 i 74 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, mitjançant el qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, amb l’objecte d’estudiar la redacció de l’instrument de planejament adient (Modificació puntual de les Normes de Planejament Urbanístic. Municipis de l’Alt Pirineu), i per a regular les condicions urbanístiques en què es permetran aquests usos i en quines no.

  • Ús hoteler
  • Ús establiment de turisme rural i altres tipologies
  • Usos lligats a activitat turístiques residencials
  • Habitatges d’ús turístic (HUT) i apartaments turístics (AT)
  • Ús de restauració
  • Usos recreatius

La suspensió potestativa de l’atorgament de les referides llicències i altres títols administratius habilitants, incloses les comunicacions prèvies, abasta també la d’aquells altres títols administratius habilitants que vinguin referits a l’execució d’obres i/o instal·lacions per al desenvolupament de les activitats recreatives i aquelles destinades a allotjament turístic en totes les seves modalitats.

Així mateix, queden excloses d’aquesta suspensió les transmissions i canvis de titularitat de llicències urbanístiques, d’activitats i altres títols administratius habilitants de les activitats preexistents destinades a restauració i a allotjament turístic, en totes les seves modalitats, excepte quan aquests tràmits comportin aparellada la seva ampliació o modificació substancial per a l’exercici de les activitats referides.

Els efectes d’aquesta suspensió de llicències no poden durar més d’un any. No obstant això, la seva durada serà de dos anys en cas d’acumulació amb el supòsit d’aprovació inicial de l’instrument de planejament. Un cop exhaurits els efectes de l’acord de suspensió, no se’n pot adoptar cap de nou, per al mateix àmbit i per a idèntica finalitat, fins que no hauran transcorregut tres anys des de la data d’exhauriment dels efectes (art. 74 TRLUC).

L’àmbit d’aplicació d’aquesta suspensió potestativa de llicències per revisió de les normes del planejament urbanístic serà tot el municipi de Cabó, afectant els tres tipus de sòl: SU, SUZ i SNU.

La suspensió afectarà les sol·licituds de llicències i d’altres títols habilitants que es presentin amb anterioritat i posterioritat a l’efectivitat de l’acord de suspensió. Aquesta efectivitat es va produir de manera immediata el dia 31 de maig de 2021, mitjançant la publicació del seu anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida.