Dilluns, 19 De Abril De 2021
Pl. Alcalde Obiols, 1, Cabó - 25794
Telèfon: 973383320 Fax: 973383320

Notícies

07/07/2020

MODIFICACIÓ DE LA TAXA REGULADORA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUSAquest Ajuntament pretén aprovar la modificació de la Taxa reguladora per a lexpedició de documents administratius.

Per tal de garantir la participació dels ciutadans en el procediment delaboració de normes amb rang reglamentari, i en compliment dallò disposat a larticle 133 de la Llei 39/2015, d1 doctubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques LPACAP-, amb caràcter previ a lelaboració del Reglament, se substancia una consulta pública prèvia per demanar lopinió dels ciutadans i de les organitzacions més representatives que potencialment es puguin veure afectats per la mateixa, sobre una sèrie daspectes com són els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa i oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la norma i les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

En conseqüència, se sotmet a consulta pública prèvia a lelaboració de la modificació de la taxa reguladora per a lexpedició de documents administratius la següent

MEMÒRIA

a) Antecedents:

El Ple de lAjuntament en sessió de 16 de juny de 2016 va aprovar lestabliment de la taxa per expedició de documents administratius i laprovació provisional de la corresponent ordenança fiscal. En data 8 dagost de 2019 es va publicar al BOPL (núm.: 153) laprovació definitiva de la mateixa.

b) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa

Amb aquesta modificació es pretén establir una taxa per a lexpedició de diversos documents administratius que en lanterior ordenança no es tenien en compte i que són habituals.

c) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació

Loportunitat de la seva aprovació ve determinada per la necessitat de cobrir el finançament dels costos dels serveis que es presten a loficina de lAjuntament i per part del tècnic municipal.

d) Els objectius de la norma

Lobjectiu de la norma és establir les taxes a aplicar pels diversos serveis que es presten a loficina  municipal, a lempara Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Local atenent al que disposa l'article 57 i 20.4p) de l'esmentat Reial Decret Legislatiu 2/2004.

Durant el termini dels vint dies (art. 83.2 LPACAP) següents a la publicació del present Edictes al lloc web municipal, els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin, podran fer arribar les seves opinions a través de la següent bústia de correu electrònic: ajuntament@cabo.ddl.net.
Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats
IWS

Mapa Web