Dilluns, 19 De Abril De 2021
Pl. Alcalde Obiols, 1, Cabó - 25794
Telèfon: 973383320 Fax: 973383320

Notícies

07/07/2020

TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ALS CEMENTIRIS MUNICIPALS


SOTMETIMENT A CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ALS CEMENTIRIS MUNICIPALS


Aquest Ajuntament pretén aprovar la taxa per a la prestació de serveis als cementiris municipals.

Per tal de garantir la participació dels ciutadans en el procediment delaboració de normes amb rang reglamentari, i en compliment dallò disposat a larticle 133 de la Llei 39/2015, d1 doctubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques LPACAP-, amb caràcter previ a lelaboració del Reglament, se substancia una consulta pública prèvia per demanar lopinió dels ciutadans i de les organitzacions més representatives que potencialment es puguin veure afectats per la mateixa, sobre una sèrie daspectes com són els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa i oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la norma i les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

En conseqüència, se sotmet a consulta pública prèvia a lelaboració de la taxa per a la prestació dels serveis als cementiris municipals la següent

                                  MEMÒRIA

a) Antecedents:

El municipi de Cabó té tres cementiris municipals: el cementiri del Vilar, el Cementiri de Cabó i el cementiri de Sant Bartomeu de Favà. En tots ells hi ha demanda de drets funeraris i shi practiquen inhumacions i exhumacions.

b) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa

Amb aquesta iniciativa es pretén regular duna manera clara, transparent i, sobretot, actualitzada les taxes per a la concessió dels drets funeraris. Així mateix, també és imprescindible per a poder cobrir els costos per a la prestació dels serveis funeraris i per al manteniment i arranjament dels recintes dels cementiris.

c) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació

La seva aprovació és necessària per lincrement de la demanda de drets funeraris i per la inexistència de regulació clara i actualitzada al respecte. Així mateix, és el moment adequat atès que també sha elaborat el Reglament regulador dels cementiris municipals i el cementiri de Cabó està en procés dampliació.

d) Els objectius de la norma

Lobjectiu de la norma és establir les taxes a aplicar pels diversos serveis que es presten als Cementiris municipals, a lempara Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Local atenent al que disposa l'article 57 i 20.4p) de l'esmentat Reial Decret Legislatiu 2/2004.

 

Durant el termini dels vint dies (art. 83.2 LPACAP) següents a la publicació del present Edictes al lloc web municipal, els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin, podran fer arribar les seves opinions a través de la següent bústia de correu electrònic: ajuntament@cabo.ddl.net.
Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats
IWS

Mapa Web