Dilluns, 19 De Abril De 2021
Pl. Alcalde Obiols, 1, Cabó - 25794
Telèfon: 973383320 Fax: 973383320

Notícies

07/07/2020

REGLAMENT REGULADOR DELS CEMENTIRIS MUNICIPALS


SOTMETIMENT A CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA DEL REGLAMENT REGULADOR DELS CEMENTIRIS MUNICIPALS


Aquest Ajuntament pretén aprovar el Reglament regulador dels cementiris municipals.

Per tal de garantir la participació dels ciutadans en el procediment delaboració de normes amb rang reglamentari, i en compliment dallò disposat a larticle 133 de la Llei 39/2015, d1 doctubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques LPACAP-, amb caràcter previ a lelaboració del Reglament, se substancia una consulta pública prèvia per demanar lopinió dels ciutadans i de les organitzacions més representatives que potencialment es puguin veure afectats per la mateixa, sobre una sèrie daspectes com són els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa i oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la norma i les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

En conseqüència, se sotmet a consulta pública prèvia a lelaboració del Reglament regulador del cementiri municipal la següent

MEMÒRIA

 a) Antecedents:

El municipi de Cabó té tres cementiris municipals: el cementiri del Vilar, el Cementiri de Cabó i el cementiri de Sant Bartomeu de Favà. En tots ells shi practiquen inhumacions i exhumacions.

b) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa

No hi ha cap normativa municipal que reguli els cementiris municipals, en tots els seus àmbits. Amb aquest reglament es pretén donar compliment als objectius que sindiquen en el punt d). Sobretot, es pretén regular ladquisició dels drets funeraris, evitant les transaccions mercantils i/o transaccions oneroses entre particulars,  i el manteniment de les sepultures i del recinte dels cementiris per evitar la deterioració i laspecte de deixadesa.

c) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació

La necessitat i oportunitat de la seva regulació ve donada per la creixent demanda de drets funeraris però, sobretot, per limminent actuació darranjament del cementiri municipal de Cabó, en el qual shi realitzaran operacions de manteniment i reparació i shi construiran columbaris. I, per tant, és necessari orientar la seva gestió amb criteris de qualitat i de racionalització de recursos i disponibilitats.

d) Els objectius de la norma

 Lobjectiu de la norma és regular el següent:

  • Lorganització, conservació i condicionament dels serveis i instal·lacions, així com de les construccions funeràries.
  • El règim interior dels cementiris municipals.
  • La realització de qualsevol tipus dobres o instal·lacions.
  • Latorgament de les concessions sepulcrals i el reconeixement dels drets funeraris de qualsevol tipus.
  • El compliment de les mesures sanitàries i higièniques dictades o que es dictin en el futur.

Durant el termini dels vint dies (art. 83.2 LPACAP) següents a la publicació del present Edictes al lloc web municipal, els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin, podran fer arribar les seves opinions a través de la següent bústia de correu electrònic: ajuntament@cabo.ddl.net.
Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats
IWS

Mapa Web