Dimarts, 12 De Novembre De 2019
Pl. Alcalde Obiols, 1, Cabó - 25794
Telèfon: 973383320 Fax: 973383320

Novetats

18/06/2019

Modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la Taxa de subministrament d'aigua al municipi


CONSULTA PRÈVIA

Dacord amb el que estableix larticle 133 de la Llei 39/2015, d1 doctubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb lobjectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment delaboració de normes, amb caràcter previ a lelaboració del projecte dordenança, es duu a terme una consulta pública, a través del portal web de lAjuntament, amb lobjectiu de recollir lopinió dels ciutadans i organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma i sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

c) Els objectius de la norma.

d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

En compliment del que sesmenta, el marc en què es planteja la modificació de la norma existent és el següent:

PROBLEMES QUE ES PRETENEN SOLUCIONAR AMB LA INICIATIVA

Amb aquesta iniciativa es pretén controlar i regular l'ús de l'aigua; així com, tenir dades fiables sobre el consum de la mateixa per a poder solucionar el seu malbaratament, que durant els mesos d'estiu es tradueix en períodes d'escassetat del recurs.

NECESSITAT I OPORTUNITAT DE LA SEVA APROVACIÓ

Aquesta modificació de la regulació respon a la necessitat de realitzar noves inversions en infraestructures d'abastament en alta. I també, per a resoldre els problemes d'escassetat del recurs.

OBJECTIUS DE LA NORMA

Es modificació la taxa actual d'aplicació lineal i de quota fixa, per un sistema tarifari segons consums reals (mitjançant lectura de comptadors).

 

El termini daudiència serà de 10 dies hàbils, que preveu larticle 82.2 de la Llei 39/2015, d1 doctubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques LPACAP, durant els quals els destinataris podran realitzar les aportacions que considerin oportunes.

Els destinataris podran fer arribar les seves aportacions a través de la següent bústia de correu electrònic: ajuntament@cabo.ddl.net.

 

 Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats
IWS

Mapa Web